Az Alfa Szövetség adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

 Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel figyelembe vettük az alábbi törvényeket:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról,
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása
  során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló
  rendelkezéseit,
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
  az 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: EAK.),
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

1. Az Alfa Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) tiszteletben tartja és védi azon
gondozottak, munkatársak és/vagy érdeklődők személyes adatait, akik bármilyen formában,
akár telefonon, akár levelezés, akár bármely más kommunikációs csatorna (pl. honlap)
használatával kapcsolatba kerülnek vele.

2. Általában mindenkinek adott az a lehetőség, hogy az Alfa Szövetség által működtetett
honlapon vagy az általunk közzétett sajtóközleményekben, kiadványokban anélkül
böngésszen, vagy akár névtelenséget biztosító telefonhívás útján olyan értesüléseket nyerjen
az általunk végzett korai gyermekvédelmi és közösségi terhesgondozói munkáról, hogy ezt
megelőzően saját, személyes adatairól bármilyen tájékoztatást kellene részünkre megadnia.

3. Ezt az előzetes, gondozotti oldalról kibontakozó tájékozódást minden esetben szükségesnek
tartjuk ahhoz, hogy minél megalapozottabb formában és minél teljesebb értelemben
valósulhasson meg a Szövetség gondozottainak jogát biztosító, ún. tájékozott beleegyezés
(informed consent) fogalma.

4. Az eredményes gondozás érdekében, pre- és perinatális, közösségi terhesgondozói, ezáltal
élet- és családvédelmi munkánk végzéséhez természetesen szükség van a Szövetségnél
gondozásra jelentkező sajátos, személyes problémáinak, tágabb értelemben vett egészségügyi,
szociális, mentális és jogi helyzetének megismerésére. Ennek adminisztratív feltétele az ún.
felvételi adatlap kitöltése, melynek során a gondozásra jelentkező aláírásával járul hozzá az
általa megadott személyes adatok célhoz kötött kezeléséhez.

5. A Szövetség kötelezettséget vállal arra, hogy gondozottai bármely adatának felvétele,
rögzítése, kezelése előtt világos és egyértelmű közlésben tájékoztatja őket az adatfelvétel
módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az
adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szövetség felhívja a
felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

6. Ha a Szövetség a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra (pl.
kutatásra vagy publicisztikai célokra) kívánná felhasználni, erről a gondozottat időben
tájékoztatja, illetve minden ilyen esetben előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi,
illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy adatainak ilyen irányú felhasználását megtilthassa.

7. A Szövetség ügyel arra, hogy cselekvőképtelen személyek gondozásával, illetőleg
beleegyezésükkel kapcsolatosan a cselekvőképtelenséget kizáró gondnokság alá helyezett
személyekkel kapcsolatos szabályozás az irányadó. (Mindaddig, amíg a cselekvőképtelen
állapot nem szűnik meg, ezek a gondozottak nem tehetnek érvényes beleegyező nyilatkozatot,
ezt a nyilatkozattételre jogosult személytől kell megszerezni.)

8. A Szövetség gondoskodik arról, hogy a nevében fellépő, a szövetséget képviselő
munkatársak rendelkezzenek a gondozáshoz, az adatkezeléshez szükséges szakismerettel és
ezt igazoló felhatalmazással.

9. A Szövetség kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő
szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az
adatkezelés által fenyegető – így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével
járó – kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, és ezen
intézkedésekkel biztosítja:
a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan
személyek általi hozzáférésének megtagadását,
b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy
eltávolításának megakadályozását,
c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban
tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének
megakadályozását,
d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján
történő használatának megakadályozását,
e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési
engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
f) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy
bocsáthatják rendelkezésére,
g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat,
mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben
történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének
megakadályozását,
i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint
j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról
jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se
lehessen megváltoztatni.

10. A Szövetség a Gyermekvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az
alábbiak szerint jár el: (135/A. § (1))

Az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet a válsághelyzetben lévő várandós
anya segítése, a nyílt örökbefogadások előmozdítása, az örökbefogadást elősegítő
tevékenységének nyújtása, az örökbefogadás engedélyezését követően az örökbe
fogadó szülőnek, az örökbe fogadott gyermeknek, a vér szerinti szülőnek segítséget
nyújtó szolgáltatások és tanácsadás biztosítása, valamint az örökbe fogadott gyermek
(személy) vér szerinti szülőjével való kapcsolatfelvételének elősegítése céljából kezeli
a) a válsághelyzetben lévő várandós anya, a vér szerinti szülő
aa) személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét,
ab) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
ac) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,
ad) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a családi helyzetére vonatkozó adatokat,
ae) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a terhesség eltitkolásának tényére, okára
vonatkozó adatokat;
b) a gyermek
ba) személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, fényképét,
bb) egészségi állapotára vonatkozó adatokat;[1]
c) az örökbe fogadni szándékozó személy
ca) személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét és hozzájárulása
esetén a fényképét,
cb) családi helyzetére vonatkozó adatokat,
cc) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
cd) vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,
ce) Ptk. 4:121. §-a szerinti alkalmasságára vonatkozó adatokat,
cf) örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat;[2]
d) az örökbe fogadó szülő
da) személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét,
db) családi helyzetére vonatkozó adatokat,
dc) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
dd) vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat;[3]
e) a gyermek törvényes képviselőjének, a válsághelyzetben lévő várandós anya
törvényes képviselőjének, a vér szerinti szülő törvényes képviselőjének
személyazonosító adatait.
(2) Ha az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet szolgáltatása megszűnik, e
tényről 8 napon belül tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevőt. A tájékoztatásban 30
napos határidő megjelölésével felhívja a szolgáltatást igénybe vevőt a hozzá benyújtott
dokumentumok átvételére. Ha a szolgáltatást igénybe vevő a dokumentumokat nem
veszi át, úgy ezeket és a tevékenysége során keletkezett iratokat megküldi a
szolgáltatást engedélyező szervnek.
(3) A szolgáltatást engedélyező szerv az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet
szolgáltatásának további szervezése céljából kezelheti az (1) bekezdés szerinti
adatokat. A szolgáltatást engedélyező szerv az adatkezelés céljának megszűnését
követően adatkezelését haladéktalanul megszünteti.
(4) Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú
szervezet az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző
magánszervezetek tevékenységéről és működési engedélyezését szabályozó
kormányrendeletben meghatározott formában évente adatot szolgáltat a szolgáltatást
engedélyező szervnek – a közhasznú szervezet tevékenységének ellenőrzése céljából –
a) személyazonosításra alkalmatlan módon az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakról,
b) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról,
c) az (1a) bekezdésben foglaltakról.
(5) Az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet az örökbefogadást elősegítő
magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló
kormányrendeletben meghatározott formában – a gyermek belföldön történő
örökbefogadásának elősegítése, a nevelésbe vett gyermek belföldi örökbefogadására

[1] Sem az anyának, sem a gyámhivatalnak nincs kötelezettége a gyermek egészségi
állapotára vonatkozó adatokat átadni.
[2] A gyámhivatali alkalmassági határozatban foglaltak szerint jár el a Szövetség
(nem kettőzi meg a gyámhivatali adminisztrációt).
[3] A gyámhivatali alkalmassági határozatban foglaltak szerint jár el a Szövetség
(nem kettőzi meg a gyámhivatali adminisztrációt).

tett intézkedések eredménytelenségének megállapítása és a származás megismeréséhez
való jog érvényesülésének biztosítása céljából – folyamatosan továbbítja az országos
örökbefogadást elősegítő szerv számára
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat.
(6) A 69/D. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás megszűnése esetén a benyújtott
dokumentumokat a szolgáltatást igénybe vevőnek vissza kell adni.
(7) A közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatot készít, amely nyilvános.”
Az adatvédelmi szabályzatot a felügyeletei szerv jóváhagyását követően honlapján
nyilvánosságra hozza.

A Szövetség honlapjának kapcsolatfelvételi űrlapján (alfaszovetseg.hu/kapcsolat/)
keresztül megadott személyes adatokat is az 1997. évi XXXI. törvényben
meghatározottak szerint kezeli.

11. A fentiekkel összhangban és érvényben lévőnek tekintjük a Szövetség által 2008.
október 28-án kelt és honlapunkon is közzétett, Gondozási Alapelvekbe foglalt
szabályozást, mely szerint

„A gondozottak adatait szigorúan titkosan kezeljük! Ezekbe csak bírósági
felszólításra, vagy akkor engedünk betekintést, ha azt a gondozott érdeke vagy egy
máskülönben bekövetkező veszély elhárítása követelné.”

12. Szövetségünk 2019. július 19-i tisztújító közgyűlésén megtárgyalta, elfogadta
a fenti dokumentumot, majd adatkezelő személynek kijelölte munkatársát, Kocsis Pálnét
(6000 Kecskemét, Jégvirág u. 9.), aki e megbízást elfogadta.

Budapest, 2019. július 19.

Dr. Téglásy Imre elnök s.k.

Kocsis Pálné alelnök s.k.

Szilágyi Sándorné vezetőségi tag s.k.

Kis-Juhász Anna vezetőségi tag s.k.

Dr. Szigeti Judith vezetőségi tag s.k.