Az Alfa Szövetség adatkezelési nyilvántartása

 

2018. május 25-től az ún. GDPR rendelet szabályozza az adatvédelmi teendőket. E rendelet
alapján az Alfa Szövetség (továbbiakban: Szövetség), mint társadalmi szervezet, adatkezelési
nyilvántartást vezet a hatáskörében végzett adatkezelési tevékenységekről. Adatkezelési
nyilvántartásunk a könnyebb áttekinthetőséget és megértést szolgálja.

1. Az adatkezelő neve, elérhetősége
Alfa Szövetség, székhely: 1025 Budapest Vöröstorony lépcső 3., levelezési cím: 2071 Páty
Fazekas Mihály utca 84., telefonszám: +36 (30) 922-6775
Ha további tájékoztatásra van szükségük, kérjük, lépjenek kapcsolatba önkéntes adatkezelő
munkatársunk
kal, Kocsis Pálné alelnökkel, akinek postai elérhetősége: 6000 Kecskemét,
Jégvirág u. 9., telefonszáma (hétköznap 8-20 óra között): +36 (30) 954-1005, emailcíme:
[email protected].

2. Az adatkezelés célja, az érintettek és kezelt személyes adatok köre, kategóriái
A Szövetség a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint jár el (135/A. § (1)):

„Az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet a válsághelyzetben lévő várandós
anya segítése, a nyílt örökbefogadások előmozdítása, az örökbefogadást elősegítő
tevékenységének nyújtása, az örökbefogadás engedélyezését követően az örökbe
fogadó szülőnek, az örökbe fogadott gyermeknek, a vér szerinti szülőnek segítséget
nyújtó szolgáltatások és tanácsadás biztosítása, valamint az örökbe fogadott gyermek
(személy) vér szerinti szülőjével való kapcsolatfelvételének elősegítése céljából kezeli
a) a válsághelyzetben lévő várandós anya, a vér szerinti szülő
aa) személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét,
ab) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
ac) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,
ad) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a családi helyzetére vonatkozó adatokat,
ae) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a terhesség eltitkolásának tényére, okára
vonatkozó adatokat;
b) a gyermek
ba) személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, fényképét,
bb) egészségi állapotára vonatkozó adatokat;
[1]
c) az örökbe fogadni szándékozó személy
ca) személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét és hozzájárulása
esetén a fényképét,

[1] Sem az anyának, sem a gyámhivatalnak nincs kötelezettége a gyermek egészségi állapotára
vonatkozó adatokat átadni.

cb) családi helyzetére vonatkozó adatokat,
cc) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
cd) vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,
ce) Ptk. 4:121. §-a szerinti alkalmasságára vonatkozó adatokat,
cf) örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat;[2]
d) az örökbe fogadó szülő
da) személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét,
db) családi helyzetére vonatkozó adatokat,
dc) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
dd) vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat;[3]
e) a gyermek törvényes képviselőjének, a válsághelyzetben lévő várandós anya
törvényes képviselőjének, a vér szerinti szülő törvényes képviselőjének
személyazonosító adatait.
(2) Ha az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet szolgáltatása megszűnik, e
tényről 8 napon belül tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevőt. A tájékoztatásban 30
napos határidő megjelölésével felhívja a szolgáltatást igénybe vevőt a hozzá benyújtott
dokumentumok átvételére. Ha a szolgáltatást igénybe vevő a dokumentumokat nem
veszi át, úgy ezeket és a tevékenysége során keletkezett iratokat megküldi a
szolgáltatást engedélyező szervnek.
(3) A szolgáltatást engedélyező szerv az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet
szolgáltatásának további szervezése céljából kezelheti az (1) bekezdés szerinti
adatokat. A szolgáltatást engedélyező szerv az adatkezelés céljának megszűnését
követően adatkezelését haladéktalanul megszünteti.
(4) Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú
szervezet az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző
magánszervezetek tevékenységéről és működési engedélyezését szabályozó
kormányrendeletben meghatározott formában évente adatot szolgáltat a szolgáltatást
engedélyező szervnek – a közhasznú szervezet tevékenységének ellenőrzése céljából –
a) személyazonosításra alkalmatlan módon az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakról,
b) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról,
c) az (1a) bekezdésben foglaltakról.
(5) Az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet az örökbefogadást elősegítő
magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló

[2] A gyámhivatali alkalmassági határozatban foglaltak szerint jár el a Szövetség (nem kettőzi
meg a gyámhivatali adminisztrációt).
[3] A gyámhivatali alkalmassági határozatban foglaltak szerint jár el a Szövetség (nem kettőzi
meg a gyámhivatali adminisztrációt).

kormányrendeletben meghatározott formában – a gyermek belföldön történő
örökbefogadásának elősegítése, a nevelésbe vett gyermek belföldi örökbefogadására
tett intézkedések eredménytelenségének megállapítása és a származás megismeréséhez
való jog érvényesülésének biztosítása céljából – folyamatosan továbbítja az országos
örökbefogadást elősegítő szerv számára
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat.
(6) A 69/D. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás megszűnése esetén a benyújtott
dokumentumokat a szolgáltatást igénybe vevőnek vissza kell adni.”

A Szövetség honlapjának kapcsolatfelvételi űrlapján (alfaszovetseg.hu/kapcsolat/) keresztül
megadott személyes adatokat is az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint
kezeli.

3. Megőrzési idők és adattörlés
a.) A Szövetség a személyes adatok megőrzési idejét minden esetben a vonatkozó
jogszabályi előírásokhoz igazítja. Az 1997. évi XXXI. törvény szerint:

„(2) Ha az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet szolgáltatása
megszűnik, e tényről 8 napon belül tájékoztatja a szolgáltatást igénybe
vevőt. A tájékoztatásban 30 napos határidő megjelölésével felhívja a
szolgáltatást igénybe vevőt a hozzá benyújtott dokumentumok
átvételére. Ha a szolgáltatást igénybe vevő a dokumentumokat nem
veszi át, úgy ezeket és a tevékenysége során keletkezett iratokat
megküldi a szolgáltatást engedélyező szervnek.
(3) A szolgáltatást engedélyező szerv az örökbefogadást elősegítő
közhasznú szervezet szolgáltatásának további szervezése céljából
kezelheti az (1) bekezdés szerinti adatokat. A szolgáltatást engedélyező
szerv az adatkezelés céljának megszűnését követően adatkezelését
haladéktalanul megszünteti.”

A Szövetség megszűnése esetén az addig általa őrzött és gondozottainak
adatait tartalmazó dokumentumokat további megőrzésre és/vagy ügyintézésre
átadja a felügyeleti szervet jelentő Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának.
b.) A Szövetség a megőrzési idő lejártával gondoskodik a személyes adatok törléséről. A
törlés jelenthet fizikai megsemmisítést vagy vissza nem fordítható anonimizálást. Ez
utóbbi esetben statisztikai és jelentési célból megmaradhatnak bizonyos adatok, de
ezek a későbbiekben már nem köthetőek személyekhez.

Adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatban kérjük olvassa el Adatkezelési
Tájékoztatónkat, valamint Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatunkat is az
alfaszovetseg.hu weboldalon.

Budapest, 2019. július 19.
Az Alfa Szövetség vezetősége felhatalmazásából:

Dr. Téglásy Imre
elnök s.k.